טור בנושא הגבלת תשלומים במזומן

מיום 1.1.2019. נכנס לתוקפו חוק לצמצום השימוש במזומן המגבילה תשלום במזומן, בין אם מדובר במטבע ישראלי או זר, והגבלות על שימוש בשיקים וחובת דיווח על רוכש זכות במקרקעין. בחוק נקבעו סנקציות בגין הפרת הוראותיו.
ההגבלות יחולו על שימוש במזומנים. הן על המשלם והן על המקבל אותם. הן על עוסקים והן על אנשים פרטיים. אפילו אם המזומנים יתקבלו כשכר עבודה, הלוואות, תרומות ומתנות.
החוק יחול

החוק קובע הגבלות על תשלום בכסף מזומן, בין היתר, כמפורט להלן :

1. עוסק לא ייתן או יקבל תשלום במזומן עבור עסקה במסגרת עסקו. אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
2. אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא יקבל או ייתן לאדם אחר תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
3. עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.
4. עו"ד או רו"ח לא יקבל , במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין, לכל שירות עסקי.
5. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה (למעט ביחס להלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח) אם עולים הם על סך של 11,000 ₪.
6. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪.
ההגבלות המפורטות לעיל, לא יחולו על תשלומים במזומן, בין קרובי משפחה (למעט בעניין שכר עבודה), וכן על רשות מרשויות המדינה (שיקבעו בצו).

רוכש זכות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:

1. פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.
2. הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו. אולם, יהיה חייב לדווח את פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים, מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.
בנוסף, החוק קובע הגבלות על שימוש בשיקים והסבתם, בין היתר, כמפורט להלן:
1. עוסק לא ייתן ולא יקבל , תשלום בשיק עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
2. אדם לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק העולה על סך של 5,000 ₪, עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, בלי ששמו או שם המקבל נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
3. אדם לא ייתן לעוסק, תשלום בשיק עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
4. אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
החוק מטיל סנקציות על עוסק אשר יפר את הוראות החוק. על המפר עשוי להיות מוטל עיצום כספי. תשלום בגין העיצום הכספי לא יגרע מאחריות פלילית בשל הפרת הוראות החוק.
תחולת החוק החל מיום 1.1.2019, אולם לא יחול הוא על הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019 (למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות). וכן על שיקים שהופקדו למשמרת בבנק, בנק בדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.

החל משנת 2020, רשאי שר האוצר להקטין את הסכום לשימוש במזומן ושיקים כך שהמגבלות האמורות לעיל יהיו 6,000 ש"ח (במקום 11,000 ₪), ו-15,000 ₪ (במקום 50,000 ₪, למעט באשר לאדם הרוכש כלי רכב).
כמו כן, במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה, לפיה למשך תקופה של שלוש שנים (עד ליום 1.1.2022), ההגבלות על השימוש במזומן ושיקים לא יחולו על תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים וכן לא יחולו על אזרח ישראלי אשר נותן להם תשלום במזומן.
אזרח ישראלי חייב לדווח לרשות המוסמכת עד ה-15 בכל חודש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו מזרחי מויאל ושות' בפקס 046626334 או במייל david.mizrahi.law@gmail.com 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן