יפויי כח מתמשך בתקופת קורונה

מהו ייפוי כוח מתמשך וכיצד נערוך אותו כעת בזמן הקורונה?

בשנת 2018 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אשר נבעה מהצורך בכיבוד רצונו של האדם, הפרט, ושיתופו בהחלטות הנוגעות אליו – יצרה הליך חדש לחלוטין בשם "ייפוי כוח מתמשך". ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמבטא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962. מכשיר משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. במסמך זה, אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך. כי אחרת האלטרנטיבה היא, שאחר כשלהו, בן משפחה או ממונה יקבע את עתידך על ידי כך שימונה לאפוטרופוס עליך על ידי בית משפט. וכך אתה שכל חייך החלטת על עצמך, כעת ברגעי השפל של חייך, אחר יחליט איך והיכן יטפלו בך, והאם לחסוך בהוצאות, ומה עתידך הרפואי. במילים אחרות זה תחליף ראוי וחשוב למנוי אפוטרופוס! התיקון מבקש להעצים ולהגביר את עצמאותו וזכותו של כל אדם, האדם שמנסח את ייפויי הכוח  נקרא "ממנה". אשר מבקש להכריע ולהכתיב את האופן שבו ינוהלו ענייניו בכל תחומי החיים הרפואיים, האישיים והכלכליים של הממנה. בעת בה לא יתאפשר לו מכל סיבה שהיא לנהלם בעתיד" – מסיבות נפשיות או פיזיות.

 כך החוק מתייחס למונח "להבין בעניין" מסוים או לקבל החלטות בקשר אליו, לבחור ולמנות אנשים שתייפה את כוחם, אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך כולל הרפואי אישי והפיננסי כלכלי. האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע מי מיופה הכוח, באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו. 

מועד כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

לאחר שייפוי הכוח המתמשך נערך, הוא נשלח לבחינה והסתכלות של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ולאחר שמאושר על ידיו, יקבל חותמת של משרד המשפטים בצידו השמאלי. בשלב זה, הוא עדיין לא נכנס לתוקף באופן אוטומטי אלא נשמר במאגר הממשלתי.
ברגע שהממנה כבר אינו מסוגל להבין שכלית את הנושא שלשמו נתן את ייפוי הכוח, יכנס ייפויי הכוח לתוקף, בהתאם להוראות הספציפיות שהשאיר. במידה ולא ניתנו הוראות מיוחדות על ידי הממנה, ייכנס ייפוי הכוח לתוקף על פי חוות דעת רפואית בנוגע למצבו של הממנה ובאבחונו האם הוא מסוגל לטפל בעניינו, הדין אף מאפשר לממנה להחיל את ייפויי הכוח במועד ספציפי אותו קבע מבלי קשר למצבו.

עם כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, תשלח הודעה לאפוטרופוס הכללי, שיאשר או יבקש הבהרות אודות הכניסה לתוקף, ולאחר מכן ישלח הודעה לממנה ולאנשים מיודעים.

 

ייפוי כוח מתמשך בזמן הקורונה מרחוק

עקרונית הדין דורש כי על הממנה לחתום על ייפוי הכוח המתמשך בפני עורך דין. 

ולאחר שקרא וקיבל על עצמו את כל תוכנו, ועל כל חלקיו. יימסר ייפוי הכוח המתמשך (כשהוא חתום) ויופקד למשמרת במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

כעת בעטיה של מחלת הקורונה, כשהצורך בחתימה על ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות למיפויי הכוח והממונים קיים חשש להידבקות, הוצאו על ידי האפוטרופוס הכללי הנחיות מיוחדות המאפשרות להכין את המסמך שלא בנוכחות פנים אל פנים.

לפי ההנחיות, כל עוד נמשכת תקופת החירום ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך גם מהבית באמצעות שיחת וידאו. ניתן לקיים עם עורך הדין שיחות טלפונית להכנה, הדרכה, ייעוץ והצגת אלטרנטיבות, שכן נדרשות 3 פגישות מקדימות לפחות. לאחר מכן, הטופס שיוגש באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי ייערך על-ידי עורך הדין באמצעות שיחת וידיאו שבאמצעותה יוכל לאשר כי זיהה את החותמים.

קיימת חובה על עורך הדין לשמור את הטפסים הללו למשך 7 שנים.

מי מוסמך לערוך כל עורך דין? ומה נדרש מעורך הדין?

רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים וקיבל הרשאה של האפוטרופוס הכללי מוסמך לערוך ייפויי כוח מתמשך, ונדרש שאין לו עניין אישי בייפויי הכוח.

עורך הדין, חייב לשלוח לבדיקת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לקבל את אישורו ולהפקידו במאגר, למסור העתק לחתום למייפה הכוח ולממונים.

מה נדרש לגבי הממונה?

על עורך הדין לוודא כי הממונה, אינו פושט רגל, בגיר מעל גיל 18, אדם יחיד ולא תאגיד.

להיפגש עימו, לקבל הסכמתו לכך, להסביר לו את משמעות המשימה, ולהחתימו על טופס ויתור סודיות לצורך עריכת בדיקות. חובה לקבוע אחד לפחות ואין הגבלה על הכמות. ניתן לחלק את האחריות לתחומים שונים וניתן לקבוע ממונה חליפי עת נדרש להחליפו או לא יוכל לבצע את תפקידו.

 

האם נדרש לשלם אגרה למשרד המשפטים?

בניגוד להליך של מנוי אפוטרופוס בו נדרשת אגרה, הן לבית המשפט והן לאפוטרופוס הכללי, הליך זה פטור מאגרה ולמעשה מלבד התשלום לעורך ייפויי הכוח אין דרישת תשלום נוספת – נציין כי בשלב זה לפחות.

באלו תחומים עשוי לחול המסמך, והאם ניתן לבחור רק חלק מהם?

רכוש, אישיים, רפואיים. 

האם ניתן לשנות לבטל? מתי יפקע תוקפו?

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת, בתנאי שלא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח. בהתקיים תנאי שקבעת בייפוי הכוח המתמשך כגון מועד מסוים לפקיעתו. בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוחך, לפני הכניסה לתוקף עליו להודיע לך ולאחריה עליו להודיע לקרובך. בפטירתך או בפטירת מיופה הכוח .אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק או שהתקיימו נסיבות שנקבעו בחוק – למשל: אם מונה לו אפוטרופוס; במקרה שהוא נבחר בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל; כשמיופה הכוח הוא בן זוגך או הידוע בציבור שלך והקשר הזוגי ביניכם תם.

האם יש מנגנון פיקוח?

לממנה יש אפשרות לקבוע מיודעים, שכל פעולה או פעולות נבחרות של הממונה ידווחו אליהם וכך יהיה והם ישמשו בבחינת מפקחים.

כמו כן ישנה אפשרות שכל פעולה של הממונים תהיינה ביחד ולחוד, ואז מעבר לדיווח למיודע, הממונים לא יוכלו לפעול באופן עצמאי וקבל החלטות קיצוניות, אלא ביחד וכך יפקחו איש על רעהו.

המומנה יפעל על פי רצון הממנה והכתבות ייפויי הכוח וכל חריגה תחייב אישור בית המשפט.

מיופה הכוח מחויב לשמור מסמכים הנוגעים להחלטות מהותיות שקיבל בענייניו של הממנה ולנהל חשבונות לפי הוראות שייקבעו.

על נכסים משמעותיים כגון נכסי מקרקעין יירשמו הערות במרשמים בדבר קיומו של ייפוי כוח מתמשך בתוקף.

ניתן להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכוח לממונה על תלונות ציבור אשר יבררן בסיוע מפקחים של האפוטרופוס הכללי.

נתינה נגישות גבוהה של פניה לבית משפט על ידי מי שסבור כי מיופה הכוח חורג מסמכויותיו או אינו נוהג לטובת הממנה.

משרד עורכי דין מזרחי & מויאל ושות'

 

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן