צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה בין שני בני זוג, אשר עורכים את הצוואה בהחלטה משותפת מתוך מטרה משותפת והסתמכות אחד על השני. בני הזוג קובעים הדדית כי במותו של אחד מהם הרכוש יעבור לשני. אפשר גם לקבוע כי לאחר מכן הירושה תעבור לצדדים שלישיים (כמו ילדיהם המשותפים) או ישירות לצדדים שלישיים.

חוק הירושה קובע כי בצוואה הדדית, בין אם במסמך אחד ובין אם בשני מסמכים נפרדים, בני הזוג מגבילים את בן הזוג הנותר בחיים אחרון באפשרותו לבטל את הצוואה. עם פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג האחר יהיה רשאי לעשות ברכוש המשותף רק את מה שהוסכם ביניהם, ולא לסטות מהצוואה שערכו יחד, על-ידי עריכתה של צוואה מאוחרת שתשנה את מה שנכתב בצוואה ההדדית, ובכך תנשל חלק מהיורשים שהוסכמו על-ידי בני הזוג בהיות שניהם בחיים.

 

מהן המשמעויות של עריכת צוואה הדדית?

המשמעות המרכזית של עריכת צוואה הדדית, נוגעת להגבלת אפשרות השינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני.

יש הבדל בין מצב בו בן הזוג החפץ לשנות את הצוואה ההדדית כאשר בן זוגו עדיין בין החיים לבין מצב בו בן הזוג כבר נפטר. ההגבלות החלות בשתי סיטואציות אלה, שונות במהותן ונובעות בעיקרן מהשאלה האם בן הזוג השני עדיין יכול אף הוא לשנות את צוואתו אם לאו.

 

צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית (צוואה משותפת) או צוואות הדדיות?

כאמור, צוואה הדדית שונה מצוואה רגילה בכך שעל המצווים מוטלת, מכוח החוק, הגבלה הדדית להימנע משינוי חד צדדי של הצוואה, והגבלה זו משקפת את הפן ההסכמי הגלום בצוואה. הטעם לכך הוא ההסתמכות ההדדית והחלטה משותפת והסכמה של שני בני הזוג.

יסוד ההסתמכות מחייב כי צוואה הדדית תיערך במסמך אחד משותף או שתי צוואות הנערכות בשני מסמכים "באותה עת". הוראות החוק המגבילות ביטול צוואה הדדית חלות בין אם נערכו הצוואות ההדדיות בשני מסמכים שנערכו באותה שעה ובין אם נערכו במסמך צוואה הדדית אחד.

 

צוואה הדדית – צוואה משותפת – כאשר בני זוג עורכים את צוואתם ההדדית במסמך אחד, הצוואה הינה צוואה משותפת, בנוסף לכך שזו צוואה הדדית. בצוואה זו אין שאלה בדבר הידיעה, השיתוף וההסתמכות.

 

צוואות הדדיות – כאשר נערכות שתי צוואות שיש ביניהן הדדיות והסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר באותו הזמן, הרי שגם אז חל ההסדר הנוגע לצוואות הדדית, שכן היא פרי החלטה משותפת על ההורשה. על מנת שהצוואות יוגדרו כצוואות הדדיות, חובה על כל אחד מבני הזוג לדעת את תוכן צוואת השני, נוסף להבנת המשמעות והתוצאות של הצוואות ההדדיות.

 

שתי צוואות ללא קשר ביניהן – צוואה הדדית נעשית, כאמור, בהחלטה משותפת של בני הזוג ומתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על הוראות צוואת בן הזוג השני. לעומת זאת, כאשר בני הזוג לא מסכימים על תוכן של צוואה הדדית וכל אחד מבני הזוג בוחר לערוך צוואה ולהוריש את רכושו ללא כל הסתמכות על ההסדר שנקבע עם בן הזוג השני – מדובר בצוואה רגילה לכל דבר ועניין.

 

האם צוואה הדדית צריכה להיות שוויונית?

האם צוואה הדדית צריכה להכיל את אותן ההוראות כלפי כל אחד מבני הזוג באופן הדדי, או שניתן לשנות חלק מהסעיפים?

 

התשובה היא שההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן זהה, אלא בכך ששתי צוואות נעשות במקביל כשהתוכן שלהם ידוע מראש לעושי הצוואות וכל אחד מהם סומך על תוכנה של הצוואה שעשה האחר, וזאת אף אם התוכן של הצוואות שונה בחלק מהפרטים או אפילו שונה לחלוטין. לכן יתכן שכל צוואה תהיה שונה, כגון לגבי זכיית צד שלישי, ובלבד שהצוואות יערכו באותה עת ותוך הסתמכות הדדית.

 

צוואה הדדית בין בני זוג

האם צוואה הדדית הינה בין בני זוג בלבד? האם תיתכן צוואה הדדית לטובת צד שלישי?

הסדר צוואות ההדדיות הוא בין בני זוג בלבד.

 

למרות זאת החוק מאפשר עריכת צוואה הדדית גם אם הזוכה בה הינו צד ג'. בני זוג רשאים לערוך צוואות הדדיות לזכות "גורם שלישי", בין שהצד השלישי הוא יורש ראשון (לאחר פטירת המצווה האחד) או יורש שני (לאחר פטירת המצווה השני).

 

שינוי צוואה הדדית

האם ניתן לשנות צוואה הדדית?

סעיף 8 א לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, (תיקון מס' 12) קובע כדלהלן:          

 

8א. (א)  בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

 

       (ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

 

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

 

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

 

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

 

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

 

(ג)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

 

ומן הכלל אל הפרט:

 

ביטול צוואה הדדית

ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג בחיים

המחוקק מתיר לבטל צוואה הדדית כאשר בן הזוג בחיים, אולם זאת בתנאי שהמצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים. מטרת ההודעה, הינה לאפשר לבן הזוג השני לערוך אף הוא צוואה חדשה.

 

מסירת הודעה על ידי אחד מבני הזוג, גורמת לכך שהצוואה ההדדית של שני בני הזוג תהיה בטלה אוטומטית, דהיינו לא יהיה לה תוקף אף ביחס להוראות בן הזוג השני וככל שבן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה מטעמו – עזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי דין, כאלו לא קיימת כל צוואה מבחינתו, אלא אם כן יערוך צוואה אחרת.

 

ההודעה בדבר השינוי צריכה להימסר לבן הזוג, במצב בו לא יהיה ספק שבן הזוג אכן קיבל את ההודעה, לכן במצב בו בן הזוג השני עדיין בין החיים אולם מצבו הקוגנטיבי אינו מאפשר עוד, מבחינתו, לערוך צוואה חדשה – יתכן ולא יחשב שההודעה נמסרה.

 

יצוין כי החוק אינו מבהיר אם יש צורך, נוסף ל"הודעה בכתב", לנקוט את אחת הדרכים לביטול צוואה במובן סעיף 36 לחוק הירושה הקובע כי:

 

  1. (א)  המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

 

(ב)  צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.

 

ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג

החוק קובע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן  לאחר מות אחד מבני הזוג  –

 

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

 

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;"

 

האם ניתן להתנות על היכולת לשנות צוואה הדדית?

החוק מאפשר להכליל בצוואה הדדית הוראות המתנות על הוראות החוק ומאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה בשונה מהאופן בו מאפשרות הוראות חוק הירושה שינויים אלה.

 

כך למשל, יכולים בני זוג להתנות בצוואה ההדדית כי השינוי של הצוואה על ידי אחד מהם, יכול להיעשות, בחייהם, אף ללא מסירת הודעה בכתב ואף לאחר הפטירה – ללא צורך בוויתור על החלק שירש על פי הצוואה ההדדית.

 

ניתן להוסיף לצוואה הדדית סעיף שלפיו תינתן זכות לצד שנותר בחיים לשנות את חלוקת העיזבון לפי ראות עיניו, לדוגמא במקרה של שינוי לטובה של מצב כלכלי של אחד הילדים. הסכמה זו צריכה להיות בלשון ברורה.

 

אולם, "הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה" (סעיף 8א(ב) (2) (ג) לחוק הירושה).

 

חופש הציווי בצוואות

במדינות מסוימות, יש ליורשים הטבעיים, כמו ילדים ובני זוג, חלק שאי אפשר לקחת מהם גם במקרה שבו נכתבה צוואה, ולא ניתן לנשל אותם לחלוטין מהעיזבון. לעומת זאת, לפי החוק הישראלי, קיים בדיני צוואות עיקרון בסיסי של "חופש לצוות" לפיו אדם יכול לקבוע כרצונו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. עיקרון זה קובע בין השאר כי צוואה צריכה להיעשות על ידי המצווה בלבד ואסור שמי שייהנה מהצוואה יהיה שותף לעריכתה. כן נובע מעיקרון חופש ציווי כי המצווה יכול לצוות את כל רכושו למי שהוא רוצה, ולשנות את הצוואה בכל עת. סעיף 27 לחוק הירושה קובע בעניין החופש לצוות כדלהלן:

 

  1. (א)  התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת.

 

      (ב)  הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה.

 

הגבלת חופש הציווי בצוואה הדדית

צוואה הדדית היא מקרה מיוחד בדיני הירושה בה מופר עיקרון חופש הציווי.

 

כך, בניגוד לצוואה רגילה בה אסור שנהנה יהיה שותף בעריכתה, במקרה של צוואה הדדית, בן הזוג, שנהנה מהצוואה, הוא שותף בעריכתה.

 

כמו כן, בניגוד לצוואה רגילה שאפשר לשנותה בכל עת, הרי שבצוואה הדדית הצדדים מוגבלים מלשנות אותה באופן חופשי.

 

אינטרס ההסתמכות בצוואה הדדית

נשאלת השאלה מדוע בצוואה הדדית בחר המחוקק לוותר על עיקרון "חופש הציווי"?

 

לאחר התיקון לחוק משנת 2005, בן הזוג יודע שבן הזוג השני לא יוכל לשנות את הצוואה לאחר פטירתו, ולכן יכול להיות רגוע כאשר הוא מצווה את חלקו לבן הזוג.

 

אינטרס ההסתמכות הינו עיקרון יסוד עליו מושתתת הצוואה ההדדית, שכן מי מהצדדים שילך לעולמו ראשון, לא יוכל לדעת האם אכן בן הזוג יבצע את מה שהוסכם בין הצדדים בצוואתם. לכן קבע המחוקק מגבלות על בן הזוג שנותר בחיים, במטרה להגן על קיום רצון בן הזוג שנפטר, כפי שהוסכם בצוואה ההדדית. זאת בניגוד לצוואה רגילה, שבה לא תשמע מאף אדם טענה בדבר הסתמכותו עליה, שהרי צוואה רגילה ניתנת לשינוי בכל עת ללא הגבלה ולפיכך נהנה על פי הצוואה אינו יכול לטעון כי הסתמך על האמור בצוואה מסוימת.

 

בצוואות הדדיות אם כן קיימים שני עקרונות נוגדים שיש לאזן ביניהם: הגנה על רצון המצווה ואינטרס ההסתמכות למול עיקרון חופש הציווי.

 

בצוואה הדדית העדיף המחוקק את קיום רצון המת ואת אינטרס ההסתמכות על אף הפגיעה בעקרון חופש הציווי, ובכך הפך צוואה זו למעין חוזה.

 

האם ניתן למכור בחיי בן הזוג נכסים הכלולים בצוואה הדדית?

מכירת נכסים הכלולים בצוואה הדדית

לצוואה הדדית חיסרון בולט בכך שבן הזוג שנותר בחיים יכול לכאורה לעשות ברכוש שירש מבן הזוג שנפטר כפי רצונו. למשל, למכור נכסים או לבזבז כסף.  החוק הטיל אמנם מגבלות על ביטול צוואה הדדית ע"י צד אחד, אולם לא מנע מהצד שנותר בחיים לעשות כרצונו ברכוש שירש מבן זוגו.

 

ככל והצדדים מעוניינים למנוע "העלמת נכסים" ע"י מכירה, מתנה, תרומה וכיו"ב עליהם להגביל זאת בהוראה מפורשת בצוואה.

 

על אילו נכסים חלה צוואה הדדית?

הדוקטרינה של צוואות הדדיות כוללת אפשרות לצוות הנכסים שיש בעת עריכת הצוואה, על נכסים שירכשו בעתיד, ועל נכסים שיתווספו לאחר פטירת אחד מבני הזוג. אם בני הזוג כותבים בצוואה "כל עזבוני" או "כל נכסיי", הרי שהצוואה ההדדית תחול לא רק על הנכסים שירש השני מן המצווה שנפטר לפניו, אלא גם על הנכסים שהשאיר השני אחריו. עם זאת, בני הזוג רשאים לקבוע בצוואה גם הוראה אחרת. 

 

צוואה הדדית – יתרונות וחסרונות

הבחירה באופציה של צוואה הדדית, מאפשרת לבני הזוג להגביל ולהצר את צעדיהם בנוגע ליכולתו של כל אחד מהם לשנות את צוואתו בעתיד.

יתרון מרכזי זה, יכול להוות חסרון בנסיבות מסוימות. יש מקרים בהם השתנו הנסיבות ויש הכרח לשנות את הוראות הצוואה, ואף בן הזוג שנפטר היה רוצה או מסכים לשינוי זה, אך ידיו של בן הזוג שבחיים נותרות כבולות.

עריכת צוואה הדדית עלול להיות מעשה בלתי הפיך דהיינו אם אחד מבני הזוג נפטר אזי בן הזוג השני נותר "תקוע" עם נוסח צוואה שמחייב אותו ואשר אין בכוחו לשנותו. לעתים, ממועד עריכת הצוואה ההדדית חלפו שנים רבות וחל שינוי נסיבות המצריך שינוי או ביטול הצוואה ההדדית. העובדה שחל שינוי נסיבות כאמור, אינה מאפשרת, על פי הדין את שינוי הצוואה ההדדית ולפיכך בעריכת צוואה הדדית יש סיכון לא מבוטל בהיותה פוגעת קשות בחופש הצוואה.

 

צוואה הדדית דוגמא

לדוגמא, חל שינוי במצבו של ילד מסוים והוא אינו יכול לדאוג היטב לענייניו (אף אם אינו בגדר של חסוי), או חל שינוי לרעה ביחסו של ילד כלפי הוריו.

דוגמא נוספת, כאשר נולדו צאצאים נוספים, או חלילה נפטרו צאצאים.

שינויים אלה אינם אפשריים במקרה של צוואה הדדית רגילה שאינה מעניקה כל גמישות.

 

תקיפת צוואה הדדית

צוואה הדדית ניתנת לתקיפה כמו כל צוואה אחרת בין היתר בשל: היעדר כשרות לצוות, אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית וכן נטילת חלק בעריכת הצוואה. יחד עם זאת, במקרה של צוואה הדדית העילה של נטילת חלק בעריכת הצוואה לא תחול ביחס לבן הזוג השני, שכן במקרה של צוואה הדדית אין כל פסול במעורבות בן הזוג בעריכת הצוואה.

 

סיכום

צוואות הדדיות הינן מן המקרים הסבוכים בעריכת צוואות. ישנו מתח מתמיד בין הרצון לדאוג לבן הזוג שיוותר בחיים לאחר פטירת אחד מבני הזוג, לבין הרצון לדאוג ליורשים של בן הזוג שנפטר. תכנון צוואה זו מצריך לימוד כל מקרה לגופו, הבנת צרכי הלקוח, ותפירת פתרון מדויק המתאים עבורו. על מנת למנוע מלחמות ירושה בעתיד, וכדי שתשיגו שקט נפשי מומלץ לעשות את הצוואה בצורה מקצועית ולפנות לעורך דין מומחה בתחום, שיוכל להסביר לכם את הקשיים הקיימים ולתרום מניסיונו בפתרונות יצירתיים.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואין בו משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי הנדרש בכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

שתפו את הטור

המשרד מזרחי & מויאל ושות' נוסד על ידי עורך הדין אריק מויאל בשנת 2006 עורך דין בעל תואר ראשון בהצטיינות ותואר שני ( LL.M)
המשרד מתמחה בדיני מקרקעין, דיני משפחה, צוואות, ירושות, עזבונות.

משרדנו נותן ליווי ויעוץ בהתנדבות בשי"ל נשר. עו"ד דוד מזרחי מעביר הרצאות בנושא יפוי כוח מתמשך, צוואות, ירושות ומוסמך על ידי האפוטרופוס לערוך יפוי כוח מתמשך.

משרדנו עורך עשרות יפויי כוח מתמשך ואף לעיתים מגיע לבתי אבות ולבית הלקוח.

טורים נוספים

דיני משפחה

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!!

רוצים להתגרש? לא חייבים לרוץ לעו"ד !!! כעת נציג בפניכם דרך המוזילה עליות בצורה משמעותית ידעתם שיש הליך שנקרא ישוב סכסוך?? כיום, תחילת הדיונים בענייני

דילוג לתוכן